Leerkracht & Intern Begeleider


Kind, scheiding & school
In iedere klas zitten wel kinderen van gescheiden ouders. Voor deze kinderen is school een belangrijke plek, daar verandert even niets. De kinderen komen met hun eerste verhaal op school. Ook later, als de scheiding al lang een feit is, kunnen kinderen zich na elke wisseldag ontheemd voelen.
Leerkrachten willen zo goed mogelijk aansluiten bij deze kinderen. Zij zitten met vragen zoals:

 • Wat zijn de gevolgen voor een kind van gescheiden ouders thuis en op school?
 • Wat komen  kinderen tegen als ze in een nieuw samengesteld gezin leven?
 • Hoe kan ik als leerkracht kinderen in deze situatie ondersteunen?
 • Hoe kan ik het kind een veilige plek bieden, zodat het zich kan blijven ontwikkelen?
 • Hoe ga ik om met ouders die gescheiden zijn? Hoe blijf ik als leerkracht uit het conflict? 
 • Heb ik zicht op de woonsituatie van de kinderen?
 • Weet ik  welke kinderen in de klas van gescheiden ouders zijn?
 • Hoe is het gezag geregeld? Welke informatie heeft een ouder recht op? 
 • Hoe te handelen als situaties rondom een scheiding op school uit de hand  lopen?
 • Is daar eenduidig beleid op? Is er een protocol?

Wilt u ook dat de leerkrachten op uw school kinderen van gescheiden ouders een extra steuntje in de rug geven om hen een zo optimaal mogelijk leerklimaat te bieden?
Het Familiehuis begeleidt op verschillende manieren scholen in het PO en VO in het ontwikkelen van een systemische aanpak van leerlingen van gescheiden ouders in de klas. Opdat de kinderen zich zorgeloos kunnen ontwikkelen en op hun niveau blijven presteren.

De systemische aanpak van Het Familiehuis gaat uit van de gedachte dat wij functioneren in menselijke systemen. Een systeem is bijvoorbeeld het gezin, de familie, school of het werk. Als een kind wordt geboren, is het afhankelijk van het gezin als systeem voor de overleving. Kinderen ervaren het systeem als houvast en zijn daardoor zeer gevoelig voor conflicten in het gezin en veranderingen in het systeem zoals een scheiding of ziekte. Ze nemen de schuld op zich, verinnerlijken de onopgeloste conflicten. Hierdoor raken ze uit balans. Bij problematisch gedrag  in de klas helpt het om te bekijken wat het kind meeneemt vanuit het gezin.

Ons aanbod voor het onderwijs:
1. Professionaliserings workshops voor leerkrachten & intern begeleiders
Workshops van een dagdeel waarin we op een systemische manier nader op een thema ingaan dat speelt rondom scheiding en de impact daarvan op de ontwikkeling van de kinderen en hoe u daar in uw school het beste mee kan omgaan. Bepalen van thema’s in overleg met uw school. Workshops gaan door als er minimaal 8 deelnemers zijn.

2. Intervisie
Gedurende een schooljaar 6 einde-middag-bijeenkomsten van 2 uur waarin we werken in een intervisiegroep van 4 tot 6 leerkrachten/intern begeleiders: leren hanteren van een systemische manier van kijken bij vraagstukken in uw werk als leerkracht of intern begeleider.

3. Opstellingen in groep professionals
Het Familiehuis biedt u in een dagdeel de mogelijkheid om vraagstukken in uw werk als leerkracht of intern begeleider in een groep middels opstellingen te verkennen. U kunt daarbij denken aan zorgen over een kind de klas, hoe u een kind het beste kan begeleiden in zijn leerproces of hoe de communicatie met de ouders op te pakken. Bij 8 deelnemers organiseert Het Familiehuis deze middagen of avonden op locatie van een van de betrokken scholen.

4. Collegiale coaching
Individuele coaching n.a.v. een vraagstuk in uw werk als leerkracht of intern begeleider.
Eénmalig of voor 5 tot 8 sessies al naar gelang uw behoefte.

5. KIESgroepen: een spel- en praatgroep op basisscholen
Kinderen in Echtscheiding Situatie (KIES) is een spel- en praatgroep voor kinderen van gescheiden ouders. Marjorie Lucas, partner van het Familiehuis, organiseert  bijeenkomsten op school, waarbij zij als KIES-coach leerlingen helpt en ondersteunt bij het omgaan met echtscheiding. Voor ouders wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd.
Dit lotgenotencontact helpt kinderen bij het verwerken van de scheiding. Kinderen kunnen in een veilige omgeving uitspreken wat hen bezig houdt. Vaak hebben ze talloze vragen, zorgen en wensen. Door hierover met andere kinderen te praten merken zij dat ze niet de enige zijn die een scheiding meemaken en geven ze elkaar tips en advies om er mee om te gaan. Er wordt gewerkt aan de hand van hun eigen verhaal, spel, drama, tekenen en andere creatieve werkvormen.  Zie de website praktijkalleskids van Marjorie Lucas.

6. Scheidingsprotocol PO of VO
Het Familiehuis stelt samen met een projectteam van de school of het overkoepelende bestuur een helder stappenplan op om te komen tot een schoolbreed beleid over scheiding. Zodat leerkrachten en intern begeleiders op een heldere en planmatige manier kinderen begeleiden die aansluit bij de zorgroute in het onderwijs en zij een positief contact met beide ouders onderhouden (zie pagina Scheidingsprotocol PO of VO).

Het Familiehuis biedt deze ondersteuning aan scholen afzonderlijk alsook aan scholen vallend onder een overkoepelend schoolbestuur. Met een systemische aanpak weten leerkrachten en intern begeleiders zich gesterkt hoe ze het beste met kinderen en ouders in scheidingssituaties kunnen handelen. Met als uiteindelijke doel dat het kind zo optimaal mogelijk zich kan blijven ontwikkelen.

Wilt u ook dat de leerkrachten op uw school kinderen van gescheiden ouders een extra steuntje in de rug geven en hen een gezond leerklimaat blijven bieden? Wilt u ook rondom scheiding op uw school helderheid creëren voor ouders & kinderen en de leerkrachten?
Neem dan contact met Het Familiehuis op. Ik ga graag een verkennend gesprek met u aan.

Waarom op school extra aandacht voor deze kinderen? De feiten.
In Nederland stranden er 1 op de 3 huwelijken en 1 op de 2 samenwonenden gaan uit elkaar. Daar zijn op jaarbasis circa 70.000 kinderen bij betrokken. In Nederland komt 30% van de kinderen van gescheiden ouders met een hulpvraag terecht bij de jeugdhulpverlening, dit tegen 15% van de totale Nederlandse jeugd. Het zijn kinderen met psychische problemen, gedragsproblemen, leerproblemen, verslaving  of die zelfs gaan zwerven.  De scheiding heeft een enorme impact op kinderen. Kinderen krijgen te maken met:

 • Praktische veranderingen (verhuizen, minder geld, breuk met deel familie, andere school, in twee huizen wonen, vrienden kwijt raken)
 • Sociaal emotionele achtbaan van gevoelens
 • Extra taken in het éénoudergezin (verantwoordelijkheden die niet passen bij het kind)
 • Ze hebben vele vragen en zorgen over de toekomst
 • Samengestelde gezinnen (nieuwe partners, stiefbroertje, halfzus, bonus opa&oma)

Dat vraagt nogal wat van kinderen. Op Villa Pinedo, een internetplatform, verhalen met name pubers hun ervaringen. Zij beschrijven schrijnende ervaringen dat zij zich nergens gehoord voelen en bijvoorbeeld schaamte hebben om over de scheiding op school te praten.
60% van de Nederlandse zwerfjeugd (circa 2.000) komt uit een gebroken gezin. In het ‘kamers met kansen’ project van Combiwel in Amsterdam heeft zelfs 95% van de 118 jongeren een geschiedenis met scheiding. Dat zijn veel kinderen die o.a. door de scheiding hun school niet goed hebben kunnen doorlopen en gelukkig nu met extra begeleiding weer een kans krijgen.

Het Familiehuis heeft als ambitie om zoveel mogelijk leerkrachten te ondersteunen zodat zij kinderen van gescheiden ouders een zo optimaal mogelijke leerroute kunnen bieden.

Wilt u meer weten en een afspraak maken? U bent van harte welkom!